slide1

Usluge Custom Concepta

Custom Concept provodi sve vrste istraživanja i evaluacija, kvantitativnih i kvalitativnih, kao i njihovu kombinaciju. Usluge koje nudimo uključuju osmišljavanje i dizajn istraživanja, njegovo terensko provođenje, te svu potrebnu analizu dobivenih podataka, izvještavanje i prezentaciju rezultata istraživanja.

Najčešće metode koje Custom Concept koristi su:
- Intervjui licem u lice u domaćinstvu
- Intervjui licem u lice na ulici
- Test centralne lokacije
- CATI (Kompjuterski potpomognuto telefonsko anketiranje)
- Mistery shopping
- Online anketiranje
- Fokus grupe
- Radionice
- Dubinski intervjui
- Polu-struktuirani intervjui
- Desk istraživanja

Osmišljavanje i dizajn istraživanja
Custom Concept
nudi klijentima pomoć u osmišljavanju svake faze istraživanja, pomaže u izboru vrste istraživanja, metoda istraživanja, definisanju ciljne grupe, izradi istraživačkih instrumenata, dizajnu uzorka, izboru odgovarajuće metode analize dobivenih podataka i najpodesnije metode prezentovanja rezultata.

Intervjui licem u lice
Intervjui licem u lice se obavljaju po metodologiji specifično napravljenoj za svako istraživanje. Koristi se slučajni uzorak (biranje domaćinstava primjenom tehnike slučajnog kretanja, te biranje ispitanika u domaćinstvu primjenom tehnike zadnjeg rođendana) ili bilo koja vrsta prigodnog uzorka.
Anketari Custom Concepta obučeni su za provođenje ovih intervjua u domaćinstvima, na ulici, te na centralnoj lokaciji.

CATI (Kompjuterski potpomognuto telefonsko anketiranje)
Custom Concept
se koristi CATI centrom od osam i više mjesta, te najsavremenijom tehnologijom za takav načina anketiranja. Omogućeno je potpuno automatizirano, randomizirano biranje telefonskih brojeva, postavljanje različitog dizajna uzorka, pravljenje kvota po bilo kojim varijablama, te bilježenje sve dodatne statistike vezane za same pozive. Također, postoji opcija ispunjavanja anketa sistemom papir-olovka ili opcija programiranja upitnika u samom sistemu za istraživanja, koja omogućava istovremeno anketiranje i unos odgovora ispitanika, onemogućava unos nepostojećih ili nelogičnih odgovora, neopravdano postavljanje ili preskakanje pitanja i nevršenje potrebne rotacije pitanja i/ili odgovora.

Mistery shopping
Custom Concept
može, u bilo kojem gradu ili selu u Bosni i Hercegovini, organizovati i provesti Mistery shopping (Tajnu kupovinu). Tajni kupci koje angažuje Custom Concept pripadaju različitim spolnim, starosnim i obrazovnim kategorijama stanovništva, te su podesni za različite vrste ovakvih projekata.

Online anketiranje
Custom Concept
je u mogućnosti da organizuje anketiranje putem e-maila, kao i preko internet stranica.

Fokus grupe
Custom Concept
organizuje sve vrste fokus grupa u cijeloj Bosni i Hercegovini. Fokus grupe se održavaju u odgovarajućim salama u odabranim gradovima ili selima. Vodi ih jedna od najboljih moderatorica u Bosni i Hercegovini, koja je, uz iskustvo iz psihoterapije i edukaciju iz moderiranja, dosad vodila više stotina fokus grupa, te provodila analizu njihovih rezultata. Moguće je audio i video snimanje fokus grupa, kao i njihova opservacija. Fokus grupe moguće je provoditi i online.

Radionice
Custom Concept
ima iskusan tim koji vrši i facilitaciju različitih radionica, treninga i seminara.

Dubinski intervjui
Dubinske intervjue provode obučeni istraživači Custom Concepta. Po potrebi ovi intervjui se audio i video snimaju.

Polu-struktuirani intervjui
Custom Concept provodi istraživanja koja uključuju polu-struktuirane intervjue. Moguće ih je raditi licem u lice, telefonski, te elektronski.


Desk istraživanje
Custom Concept vrši različite vrste desk istraživanja i analiza sadržaja.

Kontrola
Kontrola rada anketara i operatera se obavlja telefonski, na slučajno odabranom uzorku provedenih anketa. Njom se kontroliše poštivanje zadate metodologije, izbora uzorka i procesa provođenja ankete. Dodatno, Custom Concept provodi i stopostotnu logičku kontrolu upitnika.

Analiza podataka i izvještavanje
Custom Concept ima osoblje koje je radilo na više od stotinu projekata koji su zahtijevali različite vrste analize i izvještavanja. Oni provode desk analizu (analizu postojećih dokumenata, materijala i podataka), kvantitativne analize (pregled frekvencija rezultata, krostabelarne prikaze podataka, analize statističke značajnosti, multivarijatne analize i sve ostale statističke analize podataka), te kvalitativne analize (najčešće na osnovu izrađenih transkripata fokus grupa i dubinskih intervjua).Rezultati navedenih analiza mogu rezultirati deskriptivnim i analitičkim izvještajima, socijalnim procjenama, srednjoročnim i finalnim evaluacijama, Power Point Prezentacijama, grafičkim i tabelarnim prikazima rezultata, te konsultantskim izvještajima (koji uključuju preporuke za dalje djelovanje). Istraživači, nakon provedenog istraživanja, po zahtjevu klijenta, održavaju interne ili eksterne prezentacije dobivenih rezultata.